Algemene Gebruiksvoorwaarden


1. Kennisname en Aanvaarding van de voorwaarden
Amimed (“ons” of “wij”) biedt de Amimed website en Amimed applicatieen diverse aanverwante diensten (collectief, de “website / applicatie”)aan u, de gebruiker, onder voorbehoud van uw naleving van alle voorwaarden,bepalingen en mededelingen opgenomen of waarnaar hierin wordt verwezen (de”Gebruiksvoorwaarden”), alsmede alle andere schriftelijkeovereenkomst tussen u en ons. Bovendien, als het gebruik van bepaalde dienstenof materialen op deze website / applicatie stelt gebruikers onderworpen aanalle gepubliceerde regels van toepassing zijn op dergelijke diensten ofmaterialen die voorwaarden in aanvulling op die in deze Gebruiksvoorwaarden kanbevatten. Alle dergelijke richtlijnen of regels zijn hierbij door verwijzing indeze Gebruiksvoorwaarden.

DOOR DEZE WEBSITE / APPLICATIE, U ZICH AAN DEZE VOORWAARDEN GEBONDEN TE ZIJN.ALS JE NIET WILT DOOR DE DEZE VOORWAARDEN GEBONDEN TE ZIJN, VERLAAT DE WEBSITE/ APPLICATIE. UW OPLOSSING VOOR ONTEVREDENHEID MET DEZE WEBSITE / APPLICATIE OFENIGE PRODUCTEN, DIENSTEN, inhoud of andere informatie op of via deze WEBSITE /APPLICATIE, IS TE STOPPEN MET DE WEBSITE / APPLICATIE EN / OF die bepaaldeproducten of diensten. Uw overeenkomst met ons met betrekking tot de nalevingvan deze GEBRUIKSVOORWAARDEN WORDT onmiddellijk van kracht bij aanvang van UWGEBRUIK VAN DEZE WEBSITE / APPLICATIE.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht vanaf 1 augustus 2014. Wij behoudenons uitdrukkelijk het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijdzonder voorafgaande kennisgeving aan u. U erkent en gaat ermee akkoord dat hetuw verantwoordelijkheid om deze website / applicatie en dezeGebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd en vertrouwd te raken met eventuelewijzigingen te herzien. Uw voortgezet gebruik van deze website / applicatie nadergelijke wijzigingen zal de erkenning van de gewijzigde gebruiksvoorwaardenen akkoord vormen te houden en met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden gebonden.

Zoals gebruikt in deze gebruiksvoorwaarden, verwijzingen naar onze”Affiliates” onder onze eigenaren, dochterondernemingen, gelieerdeondernemingen, functionarissen, directeuren, consultants, resellers,leveranciers, partners, sponsors en adverteerders, en omvat (zonder beperking)alle partijen die betrokken zijn bij creëren, produceren en / of leveren vandeze website / applicatie en / of de inhoud ervan.


2. Beschrijving van de diensten
We maken verschillende diensten beschikbaar op deze website / applicatiewaaronder, maar niet beperkt tot, links naar nieuwsberichten, en anderesoortgelijke diensten. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken, op eigenkosten, alle apparatuur die nodig is om de diensten, waaronder een computer,modem, en toegang tot internet (met inbegrip van de betaling van alle kosten inverband met een dergelijke toegang) gebruiken.

We behouden ons het alleenrecht om ofwel wijzigen of te beëindigen de website /applicatie, met inbegrip van een van de website / applicaties functies, op elkgewenst moment, met of zonder kennisgeving aan u. We zullen niet aansprakelijkvoor u of een derde partij moeten we dit recht uit te oefenen. Elke nieuwefuncties die uitbreiding of verbetering van de dan geldende diensten op deze website/ applicatie zal ook onderworpen zijn aan deze gebruiksvoorwaarden.


3. Registratie van gegevens en privacy
Met het oog op deze website / applicatie toegang tot een aantal van dediensten, wordt u gevraagd om een ​​account en wachtwoord die kunnen wordenverkregen door het invullen van ons online inschrijfformulier, dat bepaaldeinformatie en gegevens (“Registratiegegevens”) vraagt, en het behoudvan het gebruik en het bijwerken van uw registratie gegevens zoals vereist.Door zich te registreren, gaat u ermee akkoord dat alle informatie in deregistratie van gegevens is waar en nauwkeurig is en dat u zult onderhouden enbijwerken van deze informatie zoals vereist om het actueel, volledig enaccuraat te houden.

U kunt ook verleent ons het recht voor aan derden bepaalde Registratie Gegevensover jou. De informatie die wij krijgen via uw gebruik van deze website / applicatie,met inbegrip van uw registratie van gegevens, is onderworpen aan onsprivacybeleid, die speciaal is opgenomen door verwijzing in dezeGebruiksvoorwaarden.


4. Gebruik website / applicatie
Uw gebruik van de website / applicatie is onderworpen aan alle toepasselijkewet- en regelgeving, en u bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van uwcommunicatie via de website / applicatie. Door het plaatsen van informatie inof op andere wijze met behulp van een communicatiedienst, chat room, prikbord,nieuwsgroep, applicatie bibliotheek of andere interactieve diensten diebeschikbaar kunnen zijn voor u op of via deze website / applicatie, gaat uermee akkoord dat u niet uploaden, delen, post, of op andere wijze tedistribueren of de distributie van content te vergemakkelijken – inclusieftekst, communicatie, applicatie, beelden, geluiden, gegevens of andere informatie- die:

a. onwettig, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, lasterlijk,bedrieglijk, frauduleus, inbreukmakend op iemands privacy, onrechtmatig, bevatexpliciete of grafische beschrijvingen of verslagen van seksuele handelingen(inclusief maar niet beperkt tot seksuele taal van een gewelddadig ofbedreigend karakter gericht op een andere persoon of groep van personen), ofanderszins in strijd onze regels of beleid;

b. slachtoffer, kwelt, degradeert of intimideert een individu of groep van individuenop basis van religie, geslacht, seksuele geaardheid, ras, etniciteit, leeftijdof handicap;

c. inbreuk maakt op een patent, handelsmerk, handelsgeheimen, auteursrechten,recht van publiciteit, of andere eigendomsrechten van een partij;

d. vormt ongeautoriseerde of ongevraagde reclame, junk of bulk e-mail (ookbekend als “spam”), kettingbrieven, elke andere vorm vanongeoorloofde verzoek, of enige vorm van loterij of kansspelen;

e. bevat applicatie virussen of andere computer code, bestanden of programma’sdie zijn ontworpen of bedoeld te verstoren, schade, of beperking van de werkingvan de applicatie, hardware of telecommunicatie apparatuur of te beschadigen ofhet verkrijgen van ongeautoriseerde toegang tot gegevens of andere informatievan een derde partij; of

f. imiteert een persoon of entiteit, met inbegrip van een van onze medewerkersof vertegenwoordigers.

We noch onderschrijven noch aansprakelijk voor de inhoud van materiaalgeüpload, of door derde gebruikers van de website / applicatie ingediend. Wemeestal niet pre-scherm, monitor, of de inhoud geplaatst door gebruikers vancommunicatiediensten, chatrooms, message boards, nieuwsgroepen, applicatiebibliotheken of andere interactieve diensten die beschikbaar zijn op of viadeze website / applicatie bewerken. Maar we hebben het recht naar eigengoeddunken om alle inhoud die, in ons oordeel, niet voldoet aan dezeGebruiksvoorwaarden en alle andere regels van de gebruiker gedragsregels vooronze website / applicatie of anderszins schadelijk, verwerpelijk, ofonnauwkeurige verwijderen . Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventueletekortkomingen of vertraging in het verwijderen van dergelijke inhoud. U stemthierbij om deze onttrekking af van elke vordering tegen ons die voortvloeienuit het verwijderen van content. Zie “Gebruik van uw Materialen”hieronder voor een beschrijving van de te volgen procedures in het geval dateen van de partijen van mening dat de inhoud op deze website / applicatieinbreuk maakt op een patent, handelsmerk, handelsgeheimen, auteursrechten,recht van publiciteit, of andere eigendomsrechten van een partij.

Bovendien mag u niet uw account te gebruiken om de veiligheid van een anderaccount schenden of proberen om onbevoegde toegang tot een ander netwerk ofserver te krijgen. Niet alle delen van de website / applicatie beschikbaarkunnen voor u of andere geautoriseerde gebruikers van de website / applicatie.U bemoeit zich niet met het gebruik en genot van de website / applicatie ofandere soortgelijke diensten van iemand anders. Gebruikers die in strijdsystemen of netwerkbeveiliging kunnen oplopen strafrechtelijke ofcivielrechtelijke aansprakelijkheid.

U gaat ermee akkoord dat wij op elk moment en naar eigen goeddunken, uwlidmaatschap te beëindigen, rekening of andere verwantschap met onze website / applicatiezonder voorafgaande kennisgeving aan u voor het overtreden van een van debovenstaande bepalingen. Daarnaast erkent u dat wij volledig zal samenwerkenmet onderzoeken naar schendingen van systemen of netwerkbeveiliging op andere website/ applicaties, met inbegrip van samenwerking met de wetshandhavingsinstantiesin het onderzoek naar vermoedelijke strafbare overtredingen.


5. Derde Partij Website / applicaties en informatie
Deze website / applicatie kunt u een link naar andere website / applicaties ophet internet of verwijzingen naar informatie, documenten, applicatie,materialen en / of diensten van andere partijen anders bevatten. Deze website /applicaties kunnen informatie of materiaal dat sommige mensen ongepast ofbeledigend kunnen vinden bevatten. Deze andere website / applicaties enpartijen zijn niet onder onze controle, en u erkent dat wij nietverantwoordelijk zijn voor de nauwkeurigheid, de naleving van het auteursrecht,de wettigheid, fatsoen, of enig ander aspect van de inhoud van deze website / applicaties,noch zijn wij verantwoordelijk voor fouten of omissies in alle verwijzingennaar andere partijen of hun producten en diensten. Het opnemen van eendergelijke link of verwijzing wordt alleen aangeboden als een gemak en geenenkele wijze de goedkeuring van, of associatie met de website / applicatie offeest door ons, of enige garantie van welke aard dan ook, expliciet ofimpliciet.


6. Intellectueel Eigendom Informatie
Copyright (c) 2013 Amimed bv.  Allerechten voorbehouden.

Voor het doel van deze Gebruiksvoorwaarden, is “content” gedefinieerdals alle informatie, gegevens, communicatie, applicatie, foto’s, video,graphics, muziek, geluiden en ander materiaal en diensten die kunnen wordenbekeken door de gebruikers op onze website / applicatie. Dit omvat messageboards, chat, en andere originele inhoud.

Door het accepteren van deze gebruiksvoorwaarden, erkent u en gaat ermeeakkoord dat alle inhoud aan u gepresenteerd op deze website / applicatie isbeschermd door auteursrecht, handelsmerken, dienstmerken, octrooien of andereeigendomsrechten en wetten, en is eigendom van Amimed en / of Affiliates zijn.U bent alleen toegestaan ​​om de inhoud door ons of de specifieke contentprovider zoals uitdrukkelijk toestemming te gebruiken. Met uitzondering van eenenkele kopie gemaakt voor persoonlijk gebruik, mag u niet kopiëren,reproduceren, aanpassen, publiceren, uploaden, posten, verzenden, of alledocumenten of informatie van deze website / applicatie te verspreiden in welkevorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemmingvan ons of de specifieke content provider, en u bent zelf verantwoordelijk voorhet verkrijgen van toestemming voor hergebruik van auteursrechtelijk beschermdmateriaal dat beschikbaar is op deze website / applicatie. Elk ongeautoriseerdgebruik van de materialen die op deze website / applicatie kan schendenauteursrecht, merkenrecht en andere toepasselijke wetten en kan leiden totstrafrechtelijke of civielrechtelijke sancties.

Noch wij of onze Partners garandeert of vertegenwoordigen dat uw gebruik vanmateriaal op of verkregen via deze website / applicatie zal niet de rechten vanderden. Zie “Gebruikers Materialen” hieronder voor een beschrijvingvan de te volgen procedures in het geval dat een van de partijen van mening datde inhoud op deze website / applicatie inbreuk maakt op een patent,handelsmerk, handelsgeheimen, auteursrechten, recht van publiciteit, of andereeigendomsrechten van een partij.

De volgende zijn geregistreerde handelsmerken, handelsmerken of dienstmerkenvan Amimed of haar dochterondernemingen: “Amimed” en Amimed logo.Alle aangepaste grafische afbeeldingen, pictogrammen, logo’s en service zijngedeponeerde handelsmerken, handelsmerken of dienstmerken van Amimed of haardochterondernemingen. Alle andere handelsmerken of dienstmerken zijn eigendomvan hun respectieve eigenaars. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden verleent ugeen enkel recht om een ​​handelsmerk te gebruiken, dienstmerken, logo en / ofde naam van Amimed of haar dochterondernemingen.


7. onbevoegd gebruik van materialen
Onderworpen aan ons privacybeleid, alle communicatie of materiaal dat uverzendt naar deze website / applicatie of aan ons, of per e-mail, post, ofandere middelen, om welke reden dan ook, zullen worden behandeld alsniet-vertrouwelijk en niet-eigendom. Terwijl u alle rechten in dergelijkecommunicatie of materiaal te behouden, kunt u ons en onze agenten en gelieerdeondernemingen een niet-exclusieve, volgestort, eeuwigdurende, en wereldwijderecht om te kopiëren, verspreiden, weergeven, uitvoeren, publiceren, vertalen,aanpassen, wijzigen verlenen, en anderszins dergelijk materiaal voor elk doel,ongeacht de vorm of medium (nu bekend of nog onbekend) waarin het wordtgebruikt.

Gelieve niet vertrouwelijke of geheime informatie aan ons, tenzij we onderlingschriftelijk anders zijn overeengekomen. We zijn ook in staat om uw ongevraagdeideeën of voorstellen te accepteren, dus neem ze niet aan ons in elkeomstandigheid.

Wij respecteren de intellectuele eigendom van anderen, en wij vragen u omhetzelfde te doen. Als u of een gebruiker van deze website / applicatie vanmening dat haar auteursrecht, merkenrecht of andere eigendomsrechten zijngeschonden door een posting op deze website / applicatie, moet u of degebruiker melding onmiddellijk te sturen naar ons adres (zoals hieronderaangegeven).
Om effectief te zijn, moet de kennisgeving bevatten:
1. Identificeer in voldoende detail het auteursrechtelijk beschermde werk dat uinbreuk is gemaakt op of andere informatie voldoende om het auteursrechtelijkbeschermde werk te specificeren geschonden).
2. Identificeer het materiaal dat u inbreuk maakt op het auteursrechtelijkbeschermde werk dat bij punt 1 hierboven wordt vermeld.
3. Geef informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat contact metu opnemen (e-mailadres heeft de voorkeur).
4. Geef indien mogelijk, voldoende om ons in staat om de eigenaar / beheerdervan de vermeende inbreukmakende webpagina of andere inhoud (e-mailadres is devoorkeur) kennis.
5. Neem de volgende verklaring: “Ik heb een goed vertrouwen geloven dathet gebruik van de bovenstaande auteursrechtelijk beschermde materialen alsvermeende inbreuk wordt niet door de auteursrecht eigenaar, zijn agent of dewet omschreven.”
6. Neem de volgende verklaring: “Ik zweer, op straffe van meineed, dat deinformatie in het bericht juist is en dat ik de eigenaar van het auteursrechtben of bevoegd ben te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht datde vermeende inbreuk. “
7. Onderteken het document.
8. Stuur de schriftelijke verklaring naar het volgende adres:
Contact: Amimed bv
Adres: Rotterdamseweg 183c, 2629 HD Delft, Nederland

U erkent en aanvaardt dat na ontvangst van een kennisgeving van een claim vaninbreuk op auteursrechten, kunnen wij onmiddellijk de geïdentificeerdematerialen van onze website / applicatie te verwijderen zonderaansprakelijkheid aan u of een andere partij en dat de vorderingen van deklagende partij en de partij die oorspronkelijk postte de materialen zullenworden doorverwezen naar de Authorized Copyright Office voor berechting zoalsvoorzien in de Digital Millennium Copyright Act.


8. Afwijzing van garanties
Alle materialen en diensten op deze WEBSITE / APPLICATIE WORDEN AANGEBODEN OPEEN “AS IS” EN “ZOALS BESCHIKBAAR” BASIS ZONDER ENIGEGARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DEIMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELOF DE GARANTIE van niet-inbreuk. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE, Wij geven geen garantieDAT (A) DE DIENSTEN EN MATERIALEN AAN UW EISEN, (B) de diensten en materialenononderbroken, tijdig, VEILIG OF FOUTLOOS ZIJN, (c) de resultaten die kunnenworden VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE SERVICES OF MATERIALEN EFFECTIEF,NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR, OF (D) DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, DIENSTEN, OFINFORMATIE GEKOCHT of verkregen door u van de website worden / APPLICATIE vanons of onze AFFILIATES AAN UW VERWACHTINGEN OR BE FREE van fouten, fouten ofdefecten.

DEZE WEBSITE / APPLICATIE kan technische of andere fouten, ONNAUWKEURIGHEDEN OFTYPOGRAFISCHE FOUTEN. WE KUNNEN veranderingen in de materialen en diensten opdeze website / APPLICATIE, INCLUSIEF DE PRIJZEN EN BESCHRIJVINGEN VAN PRODUCTENDIE HIERIN OPGENOMEN, TE ALLEN TIJDE zonder voorafgaande kennisgeving. Hetmateriaal of diensten op deze Website / APPLICATIE KUNNEN verouderd zijn, en wemaken geen enkele toezegging aan deze stoffen of DIENSTEN UPDATE.

HET GEBRUIK VAN DE SERVICES OF het downloaden of andere verwerving van de materialenVIA DEZE WEBSITE / applicatie is gedaan op eigen verantwoordelijkheid en risicoen met de overeenkomst die u als enige verantwoordelijk voor eventuele schadeaan UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG ZIJN uit dergelijkeactiviteiten.

Door het gebruik van de website / applicatie, kunt u de mogelijkheden om deelte nemen bij handelstransacties met andere gebruikers en leveranciers hebben. Uerkent dat alle transacties met betrekking tot alle goederen of diensten dieworden aangeboden door een partij, met inbegrip van, maar niet beperkt tot deaankoop voorwaarden, betalingsvoorwaarden, garanties, garanties, onderhoud enleveringsvoorwaarden met betrekking tot dergelijke transacties, zijnovereengekomen om uitsluitend tussen de verkoper of koper van dergelijkekoopwaar en diensten en u. Wij geven geen garantie met betrekking tot eenuitgevoerde transacties VIA, OF IN VERBAND MET DEZE WEBSITE / APPLICATIE, EN UMEE AKKOORD dat dergelijke transacties worden uitgevoerd VOLLEDIG OP EIGEN RISICO.ENIGE GARANTIE DIE WORDT IN VERBAND MET DE PRODUCTEN, DIENSTEN, materialen, ofinformatie die op of via deze WEBSITE / APPLICATIE van een derde partij wordenuitsluitend door de derde, EN NIET DOOR ONS OF ENIGE ANDERE deel van onzepartners.

Inhoud beschikbaar via deze website / applicatie vertegenwoordigt vaak demeningen en oordelen van een informatie-provider, website / applicatiegebruiker, of een andere persoon of entiteit niet met ons verbonden. Wijonderschrijven, noch zijn wij verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid ofbetrouwbaarheid van enige mening, advies of verklaring die door iemand andersdan een erkende Amimed woordvoerder spreekt in zijn / haar officiëlehoedanigheid. Raadpleeg de specifieke redactionele beleid gepost opverschillende secties van deze website / applicatie voor verdere informatie,die het beleid zijn opgenomen door verwijzing in deze Gebruiksvoorwaarden.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de tijdelijke onderbrekingen van debeschikbare diensten via deze website / applicatie kan optreden als normalegebeurtenissen. Verder begrijpt en gaat ermee akkoord dat we hebben geencontrole over netwerken van derden kunt u toegang krijgen tot in de loop vanhet gebruik van deze website / applicatie, en daarom, vertragingen en verstoringvan andere netwerk-uitzendingen zijn volledig buiten onze controle.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de op deze website / applicatie dienstenworden geleverd “AS IS” en dat we nemen geen verantwoordelijkheidvoor de tijdigheid, verwijdering, verkeerde levering of het uitblijven van elkegebruiker communicatie of persoonlijke instellingen op te slaan.

SOMMIGE LANDEN, STATEN OF JURISDICTIES STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDEGARANTIES, dus sommige van de bovenstaande beperkingen niet OP U VAN TOEPASSING.


9. Beperking van aansprakelijkheid
IN geen geval zullen wij of onze gelieerde AANSPRAKELIJK NAAR U OF EEN DERDEPARTIJ VOOR ENIGE SPECIALE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADEVAN WELKE AARD, OF ENIGE ANDERE SCHADE, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DIE ALSGEVOLG VAN VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, ONGEACHT OF WIJ ZIJN DEHOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN OP WELKEAANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VANDEZE WEBSITE / APPLICATIE OF ENIGE WEBWEBSITE / APPLICATIE verwezen ofgekoppeld aan UIT DEZE WEBSITE / APPLICATIE.

VERDER, zijn wij niet op enige wijze aansprakelijk van derden aangebodengoederen en diensten VIA DEZE WEBSITE / applicatie of voor hulp bij UITVOERENHANDELSTRANSACTIES VIA DEZE WEBSITE / APPLICATIE, inclusief zonder beperking deorderverwerking.

SOMMIGE JURISDICTIES VERBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VANAANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE, ZODAT DEBOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.


10. Vrijwaring
Op verzoek van ons, gaat u ermee akkoord te verdedigen, schadeloos te stellen,en houd ons en onze Affiliates vrijwaren van alle aansprakelijkheden, claims enkosten, inclusief advocaatkosten, die voortvloeien uit uw gebruik of misbruikvan deze website / applicatie. We behouden ons het recht, op onze eigen kosten,de exclusieve verdediging en de controle van alle zaken anders opschadevergoeding onderwerp door u, in welk geval u met ons samenwerken inbeweren alle beschikbare verdedigingen aannemen.


11. Veiligheid en wachtwoord
U bent zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de geheimhouding van uwwachtwoord en account en voor alle verklaringen en handelingen of nalatighedendie ontstaan ​​door het gebruik van uw wachtwoord en account. Daarom moet umaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat anderen geen toegang tot uwwachtwoord en account. Ons personeel zal u nooit om uw wachtwoord vragen. U magniet overdragen of delen van uw account met iedereen, en we behouden ons hetrecht voor om uw account onmiddellijk te beëindigen als je niet overdragen ofdelen van uw account.


12. Deelname aan promoties
Van tijd tot tijd, kan deze website / applicatie bevatten advertenties wordenaangeboden door derden. Je mag aangaan correspondentie met of deelnemen aanpromoties van adverteerders tonen hun producten op deze website / applicatie.Een dergelijke correspondentie of promoties, inclusief de levering van en debetaling voor goederen en diensten, en eventuele andere voorwaarden, garantiesof verklaringen in verband met dergelijke correspondentie of promoties, zijnuitsluitend tussen u en de adverteerder. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid,verplichting of verantwoordelijkheid voor een deel van een dergelijkecorrespondentie of promotie.


13. E-mail, messaging, bloggen, en chatdiensten
We kunnen e-mail, messaging maken, bloggen, of chat diensten (collectief,”communicatie”) beschikbaar voor gebruikers van onze website / applicatie,rechtstreeks of via een derde partij provider. Wij maken Gescheiden aanvullendeafspraken karakteriseren van de relatie tussen u en ons, dat, tenzijuitdrukkelijk aangegeven of tegenstrijdige, inclusief deze Voorwaarden.

We zullen niet controleren of openbaar maken van de inhoud vanprivé-communicatie, behalve met toestemming van de afzender of de ontvanger, ofin het eng gedefinieerde situaties die in het kader van de ElectronicCommunications Privacy Act of andere vereist door de wet of door de rechter ofde overheid orde. Verdere informatie is beschikbaar in ons privacybeleid.

We kunnen geautomatiseerde controle-apparaten of technieken gebruiken om onzegebruikers te beschermen tegen massale ongevraagde communicatie (ook wel bekendals “spam”) en / of andere vormen van elektronische communicatie diewij achten in strijd zijn met onze zakelijke doeleinden. Echter, dergelijketoestellen of technieken zijn niet perfect, en we zullen niet verantwoordelijkvoor enige legitieme communicatie die geblokkeerd is, of voor een ongevraagdecommunicatie die niet geblokkeerd zijn.

Mailboxen kan een beperkte opslagcapaciteit. Als u de maximaal toegestaneopslagruimte overschrijden, kunnen we geautomatiseerde apparaten of blokkerene-mailberichten die de limiet overschrijden verwijderen in dienst. We zullenniet verantwoordelijk voor dergelijke verwijderde of geblokkeerde berichten.


14. Internationaal gebruik
Hoewel deze website / applicatie wereldwijd toegankelijk kan zijn, maken weniet dat het materiaal op deze website / applicatie geschikt of beschikbaarzijn voor gebruik op locaties buiten Europa en de Verenigde Staten, en detoegang vanuit gebieden waar hun inhoud illegaal is verboden. Degenen dieervoor kiezen om toegang tot deze website / applicatie vanaf andere locatiesdoen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor naleving van lokalewetten. Elke aanbieding voor elk product, dienst en / of informatie in verbandmet deze website / applicatie is vrij van verbood.


15. Beëindiging van gebruik
U stemt ermee in dat wij, in onze eigen goeddunken, te beëindigen of uw toegangtot alle of een deel van de website / applicatie te schorten met of zonderkennisgeving en om welke reden dan ook, inclusief, zonder beperking, schendingvan deze Gebruiksvoorwaarden. Elke verdachte frauduleuze, beledigende ofillegale activiteiten kunnen redenen zijn voor de beëindiging van uw relatie enkunnen worden doorverwezen naar de juiste wetshandhavingsinstanties.

Bij beëindiging of opschorting, ongeacht de redenen daarvoor, uw recht om debeschikbare diensten te gebruiken op deze website / applicatie onmiddellijkophoudt, en u erkent en gaat ermee akkoord dat we meteen kunnen deactiveren ofuw account en alle gerelateerde informatie en bestanden in uw account en / ofbar elke verdere toegang tot dergelijke bestanden of deze website / applicatie.We zijn niet aansprakelijk voor u of een derde partij voor eventuele claims ofschade die voortvloeit uit de beëindiging of opschorting of enige andere actiesvan ons in verband met een dergelijke beëindiging of opschorting.


16. Wetgeving
Deze website / applicatie (met uitzondering van een gekoppelde website / applicaties)wordt geregeld door ons vanuit onze kantoren in Nederland. Het kan wordenbenaderd vanuit andere landen over de hele wereld. Aangezien elk van dezeplaatsen heeft wetten die kunnen verschillen van die van Nederland, door detoegang tot deze website / applicatie ons beiden het erover eens dat destatuten en de wetten van Nederland, zonder rekening te houden van dewetsconflicten principes daarvan en het Verdrag van de Verenigde Naties inzakede internationale verkoop van goederen, zullen van toepassing zijn op allezaken met betrekking tot het gebruik van deze website / applicatie en de aankoopvan producten en diensten die beschikbaar zijn via deze website / applicatie.Ieder van ons stemt ermee in en hierbij onderwerpt aan de exclusievepersoonlijke jurisdictie en locatie elke bevoegde rechter binnen Nederland metbetrekking tot dergelijke zaken.


17. Mededelingen
Alle kennisgevingen aan een partij wordt schriftelijk en worden ofwel viae-mail of gewone post worden gemaakt. Kennisgevingen aan ons moeten onder deaandacht van de klantenservice van info@Amimed.nl als via e-mail wordenverzonden, of op Amimed bv, Rotterdamseweg 183c, 2629 HD Delft, Nederland alsvia de gewone post. Kennisgevingen aan u kunnen worden verzonden naar het dooru geleverde als onderdeel van uw registratie gegevens adres. Daarnaast kunnenwe mededelingen of berichten via de website / applicatie uitgezonden om u teinformeren over wijzigingen aan de website / applicatie of andere zaken die vanbelang zijn, en dergelijke uitzendingen geldt als kennisgeving aan u op hetmoment van verzenden.

18. Volledige overeenkomst
Deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst en het begrip tussen ons metbetrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst en vervangt alle voorgaandeovereenkomsten en afspraken van de partijen met betrekking tot dat onderwerp.Deze gebruiksvoorwaarden mag niet worden gewijzigd, aangevuld of gewijzigd doorhet gebruik van elk ander document (s). Elke poging om te veranderen, aan tevullen of dit document te wijzigen of om een ​​bestelling voor producten ofdiensten die onderhevig zijn aan aanvullende of gewijzigde voorwaarden zullennietig zijn, tenzij in een schriftelijke overeenkomst door u en ons ondertekendanders overeengekomen in te voeren. In de mate dat er iets in of in verband metdeze website / applicatie is in strijd of onverenigbaar is met dezegebruiksvoorwaarden, zal deze gebruiksvoorwaarden voorrang.


19. Diversen
In elke actie om deze Gebruiksvoorwaarden af ​​te dwingen, zal de winnendepartij het recht om de kosten en advocaatkosten. Elke oorzaak van beroep van utegen ons of onze gelieerde bedrijven moet worden ingesteld met één jaar nadatde oorzaak van de actie ontstaat of wordt geacht voor altijd kwijtgescholden enversperde.

U mag uw rechten en plichten toekennen onder deze gebruiksvoorwaarden aan enigepartij en elke vermeende poging om dit te doen zal nietig zijn. We kunnenbevrijden onze rechten en plichten te wijzen op grond van dezeGebruiksvoorwaarden.

U stemt ermee in niet te verkopen, verkopen, reproduceren, dupliceren, kopiërenof te gebruiken voor commerciële doeleinden enig deel van deze website / applicatie,of het gebruik van of de toegang tot deze website / applicatie.

In aanvulling op een excuus aangeboden door de toepasselijke wetgeving, zullenwij worden vrijgesteld van aansprakelijkheid voor niet-levering of vertragingin de levering van producten en diensten die beschikbaar zijn via onze website/ applicatie als gevolg van een gebeurtenis die buiten onze redelijke controle,al dan niet te voorzien door beide partijen , inclusief maar niet beperkt tot,arbeid verstoring, oorlog, brand, ongevallen, slecht weer, het onvermogen omhet transport, de overheid wet of regelgeving te beveiligen, en andere oorzakenof gebeurtenissen buiten onze redelijke controle, al dan niet vergelijkbaarzijn met die die hierboven zijn opgesomd.

Als enig onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar wordtgehouden, zal dat deel worden uitgelegd op een wijze die in overeenstemming metde toepasselijke wetgeving na te denken, zo dicht mogelijk de oorspronkelijkebedoelingen van de partijen, en de resterende gedeelten zullen volledig vankracht blijven en gevolg.

Het niet door ons af te dwingen of uit te oefenen enige bepaling van dezegebruiksvoorwaarden of naburige rechten afstand doet van dat recht of diebepaling.


20. Contact Informatie
Tenzij uitdrukkelijk vermeld op deze website / applicatie, worden debeschikbaar via deze website / applicatie diensten aangeboden door:Amimed bv, Rotterdamseweg